شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهناز نباتی آغبلاغ

کد پرسنلی: 1807

کد ملی: 2949853269

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,964,541

جمع عوامل حقوق مبنا

59,989,802

حقوق و مزایای مشمول مالیات

162,435,773

مزایا

حقوق مبنا

57,889,802

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,596,627

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,413,008

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,275,339

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

38,898,750

اضافه کاری

56,689,765

روند ماه قبل

643

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,427,518

روند ماه جاری

608

مالیات

5,632,683

مطالبات کارکنان

39,508,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

203,543,684

جمع کسور

55,569,684

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

147,974,000

شماره حساب

3101021440581

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه