شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهرزاد رزمجوئی

کد پرسنلی: 1999

کد ملی: 2360373633

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مانده وام انجمن اسلامی

120,600,000

مانده سهام انجمن اسلامی

131,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

31,613,919

حق جمعه کاری

7,317,790

هزینه های رفاهی

8,284,068

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,175,351

جمع اقساط

16,970,000

مالیات

6,112,491

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

جمع مزایا

133,076,441

جمع کسور

32,257,842

جمع اقساط

16,970,000

خالص پرداختی

100,818,599

شماره حساب

5160488681

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه