شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهرداد سراجی

کد پرسنلی: 2270

کد ملی: 3539940642

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

52.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

17,760,588

حق جمعه کاری

7,510,679

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,298,680

جمع اقساط

4,000,000

مالیات

3,142,576

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

132,838,292

جمع کسور

16,441,257

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

116,397,035

شماره حساب

9520519855

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه