شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی گلی

کد پرسنلی: 1761

کد ملی: 2889768481

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

79:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

138,551,801

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,414,242

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

303,094,825

مزایا

حقوق مبنا

53,314,242

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

3,120,487

حق نوبت کاری

15,045,208

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,635,565

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,817,782

ورودی کارانه

189,241,650

اضافه کاری

38,518,517

روند ماه قبل

790

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,698,626

روند ماه جاری

897

مالیات

17,509,483

مطالبات کارکنان

170,317,485

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

344,833,491

جمع کسور

197,526,491

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

147,307,000

شماره حساب

3101021308495

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه