شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی نوری

کد پرسنلی: 1473

کد ملی: 3611072451

محل خدمت: زاهدان

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

25:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

66,899,648

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

47,216,673

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

هزینه غذا

8,000,000

معوقات حقوق

4,893,000

اضافه کاری

8,002,148

روند ماه قبل

200

کسور

بدهی حقوق

15,000,000

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

4,682,975

جمع اقساط

5891666

روند ماه جاری

207

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,600,000

علی الحساب

2,291,666

جمع مزایا

79,792,848

جمع کسور

25,574,848

جمع اقساط

5891666

خالص پرداختی

54,218,000

شماره حساب

9408934904

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه