شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی محمدی

کد پرسنلی: 2223

کد ملی: 6109635146

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

16,719,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,286,232

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

17,774,557

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

193

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,688,456

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

734

مالیات

8,502,738

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

155,125,706

جمع کسور

22,192,706

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

132,933,000

شماره حساب

9523962741

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه