شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی صحرابان

کد پرسنلی: 2130

کد ملی: 2372066080

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

38,904,239

حق جمعه کاری

14,258,404

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,686,121

جمع اقساط

11,570,000

مالیات

7,663,520

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

148,732,658

جمع کسور

28,919,641

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

119,813,017

شماره حساب

8259563196

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه