شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی سالمی

کد پرسنلی: 2249

کد ملی: 3560029724

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

12

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

21,037,992

اضافه کاری

40,181,704

حق جمعه کاری

9,817,730

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

روند ماه قبل

832

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,951,677

جمع اقساط

4000000

روند ماه جاری

328

مالیات

4,299,674

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

177,491,353

جمع کسور

19,251,353

جمع اقساط

4000000

خالص پرداختی

158,240,000

شماره حساب

9538504693

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه