شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی خلیفهءاهرمی

کد پرسنلی: 1992

کد ملی: 3550028857

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

مانده وام حراست

31,200,000

مانده سهام حراست

53,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

40,637,756

حق جمعه کاری

9,929,158

هزینه های رفاهی

8,661,042

روند ماه قبل

606

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,095,264

جمع اقساط

15,970,000

روند ماه جاری

740

مالیات

4,118,160

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

2,400,000

جمع مزایا

162,578,164

جمع کسور

30,184,164

جمع اقساط

15,970,000

خالص پرداختی

132,394,000

شماره حساب

5443943047

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه