شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی خلیفهءاهرمی

کد پرسنلی: 1992

کد ملی: 3550028857

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

115:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

مانده وام حراست

33,600,000

مانده سهام حراست

51,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

38,944,516

حق جمعه کاری

4,964,579

هزینه های رفاهی

8,661,042

روند ماه قبل

10

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,629,217

جمع اقساط

15,970,000

روند ماه جاری

606

مالیات

3,791,927

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

2,400,000

جمع مزایا

145,919,749

جمع کسور

29,391,749

جمع اقساط

15,970,000

خالص پرداختی

116,528,000

شماره حساب

5443943047

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه