شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی خلیفهءاهرمی

کد پرسنلی: 1992

کد ملی: 3550028857

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

مانده وام حراست

36,000,000

مانده سهام حراست

49,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

40,637,756

حق جمعه کاری

12,411,448

هزینه های رفاهی

8,661,042

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,269,024

جمع اقساط

15

مالیات

4,239,792

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

2,400,000

جمع مزایا

157,059,848

جمع کسور

30,478,816

جمع اقساط

15,970,000

خالص پرداختی

126,581,032

شماره حساب

5443943047

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه