شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی خسروی

کد پرسنلی: 1991

کد ملی: 2296385771

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

مانده وام انجمن اسلامی

118,299,000

مانده سهام انجمن اسلامی

103,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

41,440,764

حق جمعه کاری

10,125,360

هزینه های رفاهی

8,818,134

روند ماه قبل

610

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,266,335

جمع اقساط

14,670,000

روند ماه جاری

113

مالیات

8,057,844

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

1,000,000

وام انجمن اسلامی

4,000,000

جمع مزایا

160,842,293

جمع کسور

32,994,293

جمع اقساط

14,670,000

خالص پرداختی

127,848,000

شماره حساب

5128115123

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه