شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی بابائی ینگی کند

کد پرسنلی: 1511

کد ملی: 6770020785

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,198,368

جمع عوامل حقوق مبنا

52,183,350

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

159,933,232

مزایا

حقوق مبنا

50,083,350

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

9,018,069

حق نوبت کاری

14,493,325

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,989,387

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,242,040

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

42,272,197

روند ماه قبل

358

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,163,886

روند ماه جاری

473

مالیات

5,444,992

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

200,777,226

جمع کسور

56,018,226

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

144,759,000

شماره حساب

3101021269586

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه