شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منوچهر بهمیاری

کد پرسنلی: 2253

کد ملی: 3539938222

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

104.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

34,824,143

حق جمعه کاری

19,635,459

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,263,889

جمع اقساط

4,000,000

مالیات

5,054,296

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

169,272,197

جمع کسور

20,318,185

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

148,954,012

شماره حساب

9520908266

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه