شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منصور فرح بخش احمد آباد

کد پرسنلی: 1736

کد ملی: 2949831575

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

96.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

158,532,020

جمع عوامل حقوق مبنا

60,867,559

حقوق و مزایای مشمول مالیات

168,333,529

مزایا

حقوق مبنا

58,767,559

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

تفاوت تطبیق

4,000,000

حق تعطیل کاری

13,805,288

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,726,229

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,363,113

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

35,898,750

اضافه کاری

51,769,831

روند ماه قبل

195

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,097,241

جمع اقساط

17,271,111

روند ماه جاری

223

مالیات

6,075,015

مطالبات کارکنان

36,808,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام ضروری

11,111,111

جمع مزایا

214,290,465

جمع کسور

71,252,465

جمع اقساط

17,271,111

خالص پرداختی

143,038,000

شماره حساب

3101021393874

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه