شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منصور عباسی

کد پرسنلی: 1714

کد ملی: 2940064091

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

84:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,769,769

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,555,121

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

210,316,060

مزایا

حقوق مبنا

54,455,121

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,562,889

حق نوبت کاری

15,821,251

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,863,741

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,897,807

ورودی کارانه

85,100,175

اضافه کاری

43,068,960

روند ماه قبل

36

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,553,884

روند ماه جاری

984

مالیات

9,223,705

مطالبات کارکنان

76,590,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

244,549,730

جمع کسور

96,368,730

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

148,181,000

شماره حساب

3101021269940

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه