شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منصور عباسی تمای

کد پرسنلی: 1709

کد ملی: 2940103038

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

147,963,520

جمع عوامل حقوق مبنا

56,260,899

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

162,504,824

مزایا

حقوق مبنا

54,160,899

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,525,817

حق نوبت کاری

15,731,880

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,804,896

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,853,672

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

40,786,356

روند ماه قبل

732

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,357,446

روند ماه جاری

569

مالیات

5,637,862

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

203,542,752

جمع کسور

56,404,752

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

147,138,000

شماره حساب

3101021308399

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه