شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منصور شاهی ینگی کند

کد پرسنلی: 1648

کد ملی: 2949980562

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

128,817,956

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,766,358

مانده وام آریانیر

16,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

260,924,599

مزایا

حقوق مبنا

50,666,358

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,042,752

حق نوبت کاری

14,670,413

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,105,988

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,329,491

ورودی کارانه

156,123,900

اضافه کاری

30,902,954

روند ماه قبل

824

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,017,257

روند ماه جاری

953

مالیات

13,292,460

مطالبات کارکنان

140,511,510

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

16,000,000

جمع مزایا

297,802,180

جمع کسور

178,822,180

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

118,980,000

شماره حساب

3101021352552

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه