شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منصور شاهی ینگی کند

کد پرسنلی: 1648

کد ملی: 2949980562

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

126,440,806

جمع عوامل حقوق مبنا

52,766,358

مانده وام آریانیر

16,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

137,488,700

مزایا

حقوق مبنا

50,666,358

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,042,752

حق نوبت کاری

14,670,413

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,105,988

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,329,491

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

34,898,750

اضافه کاری

28,525,804

روند ماه قبل

934

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,850,856

روند ماه جاری

824

مالیات

4,074,435

مطالبات کارکنان

35,908,875

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

16,000,000

جمع مزایا

181,199,990

جمع کسور

64,834,990

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

116,365,000

شماره حساب

3101021352552

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه