شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منصور رحیمی باشبرات

کد پرسنلی: 1603

کد ملی: 2949949665

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

181,826,127

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

61,888,071

حقوق و مزایای مشمول مالیات

245,725,948

مزایا

حقوق مبنا

59,788,071

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

15,104,710

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,697,749

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,465,165

فوق العاده شغل

7,867,104

ورودی کارانه

91,627,650

اضافه کاری

70,803,328

روند ماه قبل

588

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,727,829

جمع اقساط

18182000

روند ماه جاری

205

مالیات

11,879,446

مطالبات کارکنان

82,464,885

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

277,954,365

جمع کسور

125,254,365

جمع اقساط

18182000

خالص پرداختی

152,700,000

شماره حساب

1214792184900021

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه