شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منصور رحیمی باشبرات

کد پرسنلی: 1603

کد ملی: 2949949665

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

181,826,127

جمع عوامل حقوق مبنا

61,888,071

مانده وام آریانیر

50,000,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

189,997,048

مزایا

حقوق مبنا

59,788,071

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

15,104,710

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,697,749

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,465,165

فوق العاده شغل

7,867,104

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

35,898,750

اضافه کاری

70,803,328

روند ماه قبل

194

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,727,829

جمع اقساط

18,182,000

روند ماه جاری

588

مالیات

7,699,779

مطالبات کارکنان

36,808,875

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

50,000,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

229,225,071

جمع کسور

125,419,071

جمع اقساط

18,182,000

خالص پرداختی

103,806,000

شماره حساب

1214792184900021

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه