شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: منصور حامدی ینگی کند

کد پرسنلی: 1565

کد ملی: 2949422391

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

81:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,545,552

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,124,814

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

239,955,663

مزایا

حقوق مبنا

53,024,814

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,382,670

حق نوبت کاری

15,386,794

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,577,679

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,683,260

ورودی کارانه

119,598,300

اضافه کاری

40,390,335

روند ماه قبل

600

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,188,189

جمع اقساط

6160000

روند ماه جاری

868

مالیات

11,446,675

مطالبات کارکنان

107,638,470

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

273,824,202

جمع کسور

135,434,202

جمع اقساط

6160000

خالص پرداختی

138,390,000

شماره حساب

3101021440068

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه