شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: معصومه خدادادی

کد پرسنلی: 707

کد ملی: 4579287924

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

6

کارکرد اضافه کاری

38.58

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

135,772,422

کارکرد کسری کار ساعتی

2.47

جمع عوامل حقوق مبنا

69,829,017

حقوق و مزایای مشمول مالیات

111,268,352

مزایا

حقوق مبنا

64,058,217

حقوق سنوات

5,770,800

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

کمک هزینه غذا

2,494,565

فوق العاده جذب

24,426,000

حق ماموریت

18,851,003

اضافه کاری

26,517,405

روند ماه قبل

882

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,504,070

روند ماه جاری

637

کسرکار ساعتی

2,421,830

مالیات

5,526,835

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

165,478,372

جمع کسور

17,453,372

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

148,025,000

شماره حساب

0223849919000

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه