شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مصطفی ملک نژاد

کد پرسنلی: 2263

کد ملی: 2500100197

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

6

کارکرد اضافه کاری

135

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

جمع عوامل حقوق مبنا

54,694,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

58,894,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,306,371

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

10,938,996

اضافه کاری

47,009,328

حق جمعه کاری

15,314,594

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

روند ماه قبل

702

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,288,466

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

609

مالیات

5,503,139

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

196,489,215

جمع کسور

21,792,215

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

174,697,000

شماره حساب

9510582753

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه