شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مصطفی ملک نژاد

کد پرسنلی: 2263

کد ملی: 2500100197

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

134:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

8,765,830

اضافه کاری

44,869,569

حق جمعه کاری

19,635,459

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

روند ماه قبل

676

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,967,069

جمع اقساط

4000000

روند ماه جاری

702

مالیات

5,165,672

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

179,724,629

جمع کسور

21,133,629

جمع اقساط

4000000

خالص پرداختی

158,591,000

شماره حساب

9510582753

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه