شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مصطفی مبارکی

کد پرسنلی: 1921

کد ملی: 5250227260

محل خدمت: پی ام مرکز (ایرانشهر)

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

15

کارکرد اضافه کاری

50:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد آنکال

3

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

104,430,107

کارکرد جمعه کاری

24

کارکرد شبکاری

30.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

49,010,504

حقوق و مزایای مشمول مالیات

82,120,000

مزایا

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

4,140,000

حق آنکال

1,102,736

حق شبکاری

10,338,153

حقوق شخص

30,056,444

حقوق شغل

16,854,060

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,617,152

فوق العاده منطقه

3,042,624

حق ماموریت

24,505,252

اضافه کاری

17,868,413

حق جمعه کاری

2,450,525

روند ماه قبل

213

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,310,107

روند ماه جاری

465

مالیات

2,612,000

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

133,075,572

جمع کسور

9,922,572

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

123,153,000

شماره حساب

3441562038

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه