شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مصطفی شیری آق قلعه

کد پرسنلی: 1679

کد ملی: 2940040516

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

105:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

184,098,022

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

62,591,562

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

234,622,085

مزایا

حقوق مبنا

60,491,562

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,873,398

حق نوبت کاری

18,675,311

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,803,273

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,803,273

فوق العاده شغل

6,803,273

ورودی کارانه

78,410,925

حق ماموریت

13,833,564

اضافه کاری

63,547,932

روند ماه قبل

227

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,886,862

روند ماه جاری

388

مالیات

11,046,656

مطالبات کارکنان

70,569,832

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

280,842,738

جمع کسور

94,503,738

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

186,339,000

شماره حساب

3101021308355

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه