شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مصطفی شمسی یارعزیز

کد پرسنلی: 1667

کد ملی: 6770010445

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

64:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,310,997

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,320,551

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

192,639,402

مزایا

حقوق مبنا

50,220,551

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,029,333

حق نوبت کاری

14,535,000

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,016,827

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,262,620

ورودی کارانه

86,450,175

اضافه کاری

30,146,666

روند ماه قبل

381

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,121,770

روند ماه جاری

171

مالیات

7,897,955

مطالبات کارکنان

77,805,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

229,621,053

جمع کسور

94,825,053

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

134,796,000

شماره حساب

3101021352596

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه