شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مصطفی اسفندیاری

کد پرسنلی: 1972

کد ملی: 2301076830

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

140,700,000

مانده سهام انجمن اسلامی

103,217,000

مانده سهام قائم آل محمد

66,072,000

مانده وام قائم آل محمد

80,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

15,482,905

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,870,730

جمع اقساط

23,870,000

مالیات

8,903,996

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

4,000,000

جمع مزایا

161,475,887

جمع کسور

43,644,726

جمع اقساط

23,870,000

خالص پرداختی

117,831,161

شماره حساب

6367702789

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه