شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مسلم پارسایی

کد پرسنلی: 1983

کد ملی: 2391699492

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

68,945,000

مانده سهام انجمن اسلامی

109,025,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,286,232

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق ماموریت

9,216,015

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

15,482,905

هزینه های رفاهی

8,818,134

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,878,020

جمع اقساط

20,309,000

مالیات

9,332,178

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,239,000

جمع مزایا

174,975,804

جمع کسور

40,519,199

جمع اقساط

20,309,000

خالص پرداختی

134,456,605

شماره حساب

3141146419

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه