شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مسعود بامیان

کد پرسنلی: 1980

کد ملی: 2360011091

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

31,080,573

حق جمعه کاری

12,656,700

هزینه های رفاهی

8,693,334

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,709,580

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

3,639,193

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

144,888,032

جمع کسور

23,018,773

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

121,869,259

شماره حساب

5129218463

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه