شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مسعود بازیار

کد پرسنلی: 1979

کد ملی: 1209930722

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مانده وام حراست

96,000,000

مانده سهام حراست

72,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

29,950,028

حق جمعه کاری

4,878,527

هزینه های رفاهی

8,284,068

روند ماه قبل

287

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,888,130

جمع اقساط

16,470,000

روند ماه جاری

15

مالیات

3,064,179

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

4,800,000

جمع مزایا

131,153,324

جمع کسور

28,422,324

جمع اقساط

16,470,000

خالص پرداختی

102,731,000

شماره حساب

1390102492

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه