شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مسعود بازیار

کد پرسنلی: 1979

کد ملی: 1209930722

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مانده وام حراست

100,800,000

مانده سهام حراست

70,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

34,941,699

حق جمعه کاری

7,317,790

هزینه های رفاهی

8,284,068

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,408,296

جمع اقساط

16,470,000

مالیات

3,428,294

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

4,800,000

جمع مزایا

140,583,972

جمع کسور

29,306,590

جمع اقساط

16,470,000

خالص پرداختی

111,277,382

شماره حساب

1390102492

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه