شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مریم جهانبانی

کد پرسنلی: 2375

کد ملی: 4988525481

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

139,882,878

کارکرد شبکاری

30.00

جمع عوامل حقوق مبنا

55,650,030

حقوق و مزایای مشمول مالیات

112,129,877

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

11,745,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

7,082,731

حق شبکاری

14,342,530

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

42,496,387

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,791,801

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

89

مالیات

5,612,988

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

139,882,878

جمع کسور

16,404,878

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

123,478,000

شماره حساب

8514281714

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه