شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مرتضی صفرپور

کد پرسنلی: 2132

کد ملی: 3549900619

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

39,933,371

حق جمعه کاری

9,757,054

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

19

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,558,576

جمع اقساط

11570000

روند ماه جاری

75

مالیات

7,484,957

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

144,910,608

جمع کسور

28,613,608

جمع اقساط

11570000

خالص پرداختی

116,297,000

شماره حساب

4933116361

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه