شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مرتضی سلیمی

کد پرسنلی: 2019

کد ملی: 3559603110

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,293,798

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

38,724,865

حق جمعه کاری

10,321,937

هزینه های رفاهی

8,920,041

روند ماه قبل

348

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,277,985

جمع اقساط

11,570,000

روند ماه جاری

86

مالیات

8,492,128

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

165,188,199

جمع کسور

30,340,199

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

134,848,000

شماره حساب

4554655493

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه