شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مرتضی سلاطین تکانتپه

کد پرسنلی: 1633

کد ملی: 2949849962

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

3

کارکرد اضافه کاری

110.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

146,697,081

جمع عوامل حقوق مبنا

55,936,746

حقوق و مزایای مشمول مالیات

154,327,035

مزایا

حقوق مبنا

53,836,746

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,484,974

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,740,067

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,805,050

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

32,898,750

حق ماموریت

6,948,186

اضافه کاری

55,730,244

روند ماه قبل

264

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,268,796

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

582

مالیات

5,024,528

مطالبات کارکنان

34,108,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

206,403,781

جمع کسور

55,562,781

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

150,841,000

شماره حساب

3101021393737

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه