شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مرتضی رهبرماه شیرازی

کد پرسنلی: 2001

کد ملی: 2301012573

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق جمعه کاری

7,446,869

هزینه های رفاهی

8,661,042

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,076,861

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

3,174,605

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

103,098,013

جمع کسور

16,121,466

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

86,976,547

شماره حساب

5636830381

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه