شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مرتضی آینه دار

کد پرسنلی: 1503

کد ملی: 0080475558

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

141,492,421

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,704,841

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

241,813,727

مزایا

حقوق مبنا

53,604,841

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,455,754

حق نوبت کاری

15,562,977

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,693,684

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,770,263

ورودی کارانه

125,225,775

اضافه کاری

35,304,902

روند ماه قبل

549

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,904,469

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

799

مالیات

11,586,030

مطالبات کارکنان

112,703,197

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

275,398,495

جمع کسور

143,434,495

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

131,964,000

شماره حساب

3101021494104

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه