شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مختار مطیرزاده معرف

کد پرسنلی: 2052

کد ملی: 3500395112

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,286,232

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,869,088

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,339,685

جمع اقساط

11,570,000

مالیات

8,578,509

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

158,069,290

جمع کسور

30,488,195

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

127,581,095

شماره حساب

4554192721

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه