شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مختار خشتی

کد پرسنلی: 2102

کد ملی: 2360121561

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

4,103,400

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

22,180,369

حق جمعه کاری

10,838,807

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,892,704

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

2,158,393

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

114,752,913

جمع کسور

15,921,097

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

98,831,816

شماره حساب

8929872473

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه