شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمود علیدوست

کد پرسنلی: 2029

کد ملی: 3569912957

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

40,637,756

حق جمعه کاری

4,964,579

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

689

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,755,828

جمع اقساط

13,470,000

روند ماه جاری

546

مالیات

4,089,542

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

13,470,000

جمع مزایا

151,908,917

جمع کسور

27,315,917

جمع اقساط

13,470,000

خالص پرداختی

124,593,000

شماره حساب

4891629506

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه