شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمود جعفری

کد پرسنلی: 1546

کد ملی: 2949512356

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

83:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

147,859,935

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,420,152

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

237,800,190

مزایا

حقوق مبنا

52,320,152

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

9,440,824

حق نوبت کاری

15,172,754

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,436,747

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,577,561

ورودی کارانه

115,290,450

اضافه کاری

40,811,897

روند ماه قبل

976

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,350,195

جمع اقساط

23,431,112

روند ماه جاری

135

مالیات

11,285,014

مطالبات کارکنان

103,761,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

وام ضروری

11,111,112

جمع مزایا

276,010,861

جمع کسور

148,827,861

جمع اقساط

23,431,112

خالص پرداختی

127,183,000

شماره حساب

3101021352323

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه