شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد کوه باد

کد پرسنلی: 2044

کد ملی: 1819849864

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

41,004,000

مانده سهام انجمن اسلامی

44,434,000

مانده وام حراست

100,614,290

مانده سهام حراست

94,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

26,403,317

حق جمعه کاری

10,321,937

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,311,952

جمع اقساط

22,582,000

مالیات

3,569,842

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

2,412,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

6,000,000

جمع مزایا

143,387,392

جمع کسور

35,463,794

جمع اقساط

22,582,000

خالص پرداختی

107,923,598

شماره حساب

5498578024

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه