شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد پاکار

کد پرسنلی: 2252

کد ملی: 3510159160

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

25,113,565

حق جمعه کاری

7,363,297

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,725,097

جمع اقساط

8,000,000

مالیات

3,650,055

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

143,109,707

جمع کسور

21,375,152

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

121,734,555

شماره حساب

9504920477

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه