شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد میربهاءالدین

کد پرسنلی: 1947

کد ملی: 3611156639

محل خدمت: زاهدان

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

18:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

62,283,422

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

41,797,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

42,923,582

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

هزینه غذا

8,400,000

اضافه کاری

5,485,922

روند ماه قبل

969

کسور

بدهی حقوق

655,000

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

4,359,840

جمع اقساط

2,291,666

روند ماه جاری

885

وام

نام وام

مبلغ

علی الحساب

2,291,666

جمع مزایا

70,684,391

جمع کسور

7,307,391

جمع اقساط

2,291,666

خالص پرداختی

63,377,000

شماره حساب

9409944784

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه