شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد منوچهری

کد پرسنلی: 2165

کد ملی: 6499865834

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

18,428,431

حق جمعه کاری

11,256,700

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,812,896

جمع اقساط

11,570,000

مالیات

5,041,005

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

121,972,306

جمع کسور

24,423,901

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

97,548,405

شماره حساب

5972814170

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه