شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد مزارعی

کد پرسنلی: 2291

کد ملی: 3510086041

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

91:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,550,180

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

50,550,180

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,373,791

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

29,286,462

حق جمعه کاری

7,077,025

هزینه های رفاهی

10,348,104

فوق العاده مدرک تحصیلی

6,579,498

روند ماه قبل

568

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,453,154

روند ماه جاری

574

مالیات

3,250,708

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

135,045,628

جمع کسور

12,704,628

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

122,341,000

شماره حساب

9540552212

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه