شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد مرادی

کد پرسنلی: 2050

کد ملی: 3550054769

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

7

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

18,063,389

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,051,363

جمع اقساط

7,770,000

مالیات

8,738,909

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

159,876,621

جمع کسور

27,560,272

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

132,316,349

شماره حساب

4424916996

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه