شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد علیزاده

کد پرسنلی: 2031

کد ملی: 5479991213

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مانده سهام انجمن اسلامی

106,103,000

مانده سهام قائم آل محمد

103,580,000

مانده وام قائم آل محمد

31,600,000

مانده وام حراست

192,000,000

مانده سهام حراست

111,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

29,950,028

حق جمعه کاری

4,878,527

هزینه های رفاهی

8,284,068

روند ماه قبل

963

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,888,130

جمع اقساط

31,920,000

روند ماه جاری

929

مالیات

2,855,191

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

13,070,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

5,350,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

8,000,000

جمع مزایا

136,974,250

جمع کسور

43,664,250

جمع اقساط

31,920,000

خالص پرداختی

93,310,000

شماره حساب

5698547870

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه